8

ภาษาอังกฤษ  คือ  ภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดทำรายงานการประชุม ผลการพิจารณา
และมติที่ประชุมตลอดจนการจัดทำคำแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซียน ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็น
สมาคมอาเซียนไม่ได้ให้บริการด้านการแปลหรือตีความ

คำกล่าวทักทาย
(ภาษาอาเซียน)
บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
สิงคโปร์
หนีห่าว
ไทย
สวัสดี
กัมพูชา
ซัวสเด
ลาว
สะบายดี
พม่า
มิงกาลาบา
เวียดนาม
ซินจ่าว

ประเทศอินโดนีเซีย
ภาษาอินโดนีเซีย
เป็นภาษาทางการของประเทศอินโดนีเซีย
Bahasa Indonesia
(บาฮาซา อินโดเนซียา)

รู้สักนิดกับภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
เราควรรู้ภาษาอินโดนีเซียไว้สักนิดพราะผู้คนในเมืองเมดานยังคงรู้
ภาษาอังกฤษกันน้อยมาก พ่อค้า แม่ขายส่วนใหญ่จะพูดไม่ได้เลย ต้องชี้นิ้วว่าจะเอาอะไรสั่งอะไร บางครั้งยังต้องอาศัยเครื่องคิดเลขช่วย อีกทางหนึ่งในการต่อรองราคา อย่างน้อยถ้ารู้ภาษาอินโดนีเซียสักนิด ก็พอเอาตัวรอดได้ในเมือง เมดานอันแสนยุ่งเหยิงนี้ นี่คือตัวอย่างภาษาเบื้องต้นที่ควรทราบสำหรับการท่องเที่ยว
Good Morning = Selamat Pagi
Good Afternoon = Selamat Siang
Good Night = Selamat Sore
What is your name = Siapa Nama anda?
My name is ….. = Nama Saya…………..
How are you? = Apa kabar?
I’m fine = Kabar baik
Thank you = Terima kasih
You’re welcome = Kembali
Sorry = Maaf
Excuse me = Permisi
Please (ขอความช่วยเหลือ) = Tolong
How much? = Berapa?
Expensive = Mahal
Cheap = Murah
Discount = Diskon
Where is ….? = Di mana ada?
May I take photo? = Boleh saya foto?
Yes = Ya
No = Tidak
Toilet = Kamar Kecil, W.C.
Delicious = Enak
Let’s eat = Ayo Makan
I want to go = Saya mau ke…….
I don’t understand = Saya tidak mengerti
I like you = Saya suka kamu
I love you = Saya cinta kamu

8

Ali    :  Selamat  sore, Dani.   Apa  kabar?
Dani  :   Baik – baik  saja. Apa kabar  Ali?
Ali    :    Oh! saya baik – baik  juga.
Sampai jumpa  lagi.
Dami    :  Sampai  jumpa  lagi.
อาลี   :   สวัสดีตอนเย็นดานี   สบายดีหรือ?
ดานี   :   สบายดี  สบายดีหรืออาลี?
อาลี    :  โอ ฉันสบายดี  แล้วเจอกันใหม่นะ
ดานี   :   แล้วเจอกันใหม่

ประเทศมาเลเซีย
ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู (มาเลย์: Bahasa Melayu) เป็นภาษากลุ่ม ออสโตรนีเชียน ที่พูดโดย ชนชาติมลายูซึ่งเป็น ชนพื้นเมืองของคาบสมุทรมลาย
ทางใต้ของ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และบางส่วน ของเกาะสุมาตรา
เป็นภาษาทางการ ของ ประเทศ มาเลเซียและประเทศบรูไน และเป็น
1 ใน 4 ภาษาทาง การของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่แพร่
หลายในประเทศ ติมอร์ตะวันออก
1
ประเทศฟิลิปปินส์
ภาษาฟิลิปปินส์ (Filipino = ฟิลิปิโน )
เป็นภาษาทางการของประเทศฟิลิปปินส์
1
ประเทศ
สิงค์โปร์
สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ
อังกฤษ   จีน   มาเลย์      และภาษาทมิฬ  ภาษาประจำชาติ: คือภาษามาเลย์ ภาษาที่ถูกใช้บ่อยมากที่สุด   :  คือ ภาษาอังกฤษ
5
ประเทศไทย
ภาษาทางการ : ภาษาไทย
ราชอาณาจักรไทย
ประเทศบรูไน
1ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ภาษาราชการของบรูไนคือภาษามาเลย์ ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวบรูไนใช้กัน มากเนื่องจากชาวบรูไนร้อยละ 66 มีเชื้อสายมาเลย์ อย่างไรก็ตาม ชาวบรูไนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจได้เช่นกัน รวมไปถึงภาษาจีนซึง เป็นภาษาที่มีการใช้กันมาก เนื่องจากมีชาวบรูไนเชื้อสายจีนอยู่ถึงร้อยละ 11 การเรียนรู้ภาษามาเลย์จะช่วยสร้างความประทับใจให้คู่เจรจา ชาวบรูไนได้ 1
ประเทศเวียตนาม
1
ภาษาเวียดนาม 1เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ ถึงแม้ว่าจะมีการยืมคำศัพท์จากภาษาจีน และเดิมใช้อักษรจีนเขียน แต่นัก ภาษาศาสตร์ยังคงจัดภาษาเวียดนามให้เป็น ภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก
ซึ่งในกลุ่มนี้ภาษาเวียดนามมีผู้พูดมากที่สุด (10 เท่า ภาษาที่มีจำนวนคนพูด เป็นอันดับรองลงมา คือ ภาษาเขมร) ในด้านระบบการเขียนของภาษา เวียดนามนั้น แต่เดิมใช้ตัวเขียนจีน เรียกว่า “จื๋อญอ” ต่อมาชาวเวียดนาม ได้พัฒนาตัวเขียนจีนเพื่อใช้เขียนภาษาเวียดนาม เรียกว่า “อักษรจื๋อโนม”
แต่ในปัจจุบันเวียดนามใช้ตัวอักษรโรมันที่พัฒนาขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส
โดยเครื่องหมายเสริมสัทอักษรใช้เป็นวรรณยุกต์
2
ประเทศลาว
1

อักษรลาว เป็นชื่ออักษรที่รัฐบาลลาวรับรองให้ใช้เขียนภาษาลาว ซึ่งใช้เป็นภาษาราชการในปัจจุบัน

      สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว6

   ทำ(ไทย)   =   เฮ็ด (ลาว)
ช่วย (ไทย) = ซอยเหลือ (ลาว)
พูดคุยหรือการสนทนา (ไทย) = โอ้โลม (ลาว)
ไม่กลัว (ไทย) = บ่ย่าน (ลาว)
วันนี้ (ไทย) = มื่อนี้ (ลาว)
กี่โมงแล้ว (ไทย) = จั๊กโมงแล้ว (ลาว)
พริก (ไทย) = หมากเผ็ด (ลาว)
ผลไม้ (ไทย) = หมากไม้ (ลาว)
น้อยหน่า (ไทย) = หมากเขียบ (ลาว)
ข้าวต้ม (ไทย) = ข้าวเปียก (ลาว)

    ประเทศ
พม่า
8 5
   ประเทศ
กัมพูชา
8 8